Master strukovne studije Zdravstvena nega

Master strukovne studije Zdravstvene nege akreditovane su u Republici Srbiji. Na sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, koja je održana 10.05.2019. god. master strukovne studije Zdravstvene nege dobile su akreditaciju.

Master strukovne studije Zdravstvene nege omogućavaju studentima da steknu znanja i veštine za pomoć i negu prema pacijentu sa širom slikom o odnosima i relacijama između pacijenta, medicinske sestre i lekara. Studenti uče i osposobljavaju se za komunikaciju sa pacijentom, zdravstvenim radnicima i javnošću u cilju informisanja i savetovanja o zdravstvenoj nezi.

Opšti ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Zdravstvene nege su da:
– omogući efikasno studiranje,
– osposobi studente za samostalno obavljanje poslova s jedne strane, ali i timski rad sa druge strane, a u oblasti zdravstvene nege,
– osposobi studenta koji završi master strukovne studije da u pogledu znanja i veština postane liderski deo zdravstvenog tima i zdravstvenog sistema,
– osposobi studenta koji završi master strukovne studije da postigne viši nivo stručne kompetentnosti kao društveni i nacionalni interes,
– uskladi nastavni program sa programima srodnih evropskih visokoškolskih ustanova, što doprinosi većoj mobilnosti studenata i nastavnika,
– uvede standarde u proces vrednovanja znanja, veština i stručne kompetentnosti koji su uporedivi sa evropskim standardima kako bi studenti master strukovnih studija Zdravstvene nege bili ravnopravni na evropskom nivou,
– student ovladava posebnim detaljima i razradama veština zdravstvene nege koje se ne izučavaju ili se samo generalno pominju u okviru osnovnih strukovnih studija,
– osposobi studenta koji završi master strukovne studije za samoobrazovanje i doživotno obrazovanje kao životnu filozofiju i osnovno pravo savremenog čoveka.

 

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
strukovni master medicinska sestra (struk. mast. med. sest.)

Lokacija studija
RS

Ishod studijskog programa je obrazovanje visoko kompetentnih profesionalaca u oblasti sestrinstva. Strukovna master medicinska sestra osposobljena je za samostalan rad u okviru zdravstvene nege u svim specijalističkim disciplinama: ona učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke i postupke zdravstvene nege, ali pre svega supervizira rad i obučava strukovne medicinske sestre znanjima i veštinama.

Delokrug rada strukovne master medicinske sestre obuhvata menadžerske sposobnosti, postupke obuke, kontrole kvaliteta, sposobnosti planiranja i upravljanja događajima. Strukovna master medicinska sestra je osposobljena i za vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu zdravstvene nege i organizacije aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi. Na osnovu navedenih ishoda, kao skupa znanja i veština koje strukovna master medicinska sestra treba da poseduje po završetku studija, proističu kompetencije strukovnih master medicinskih sestara.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
strukovni master medicinska sestra (struk. mast. med. sest.)

Lokacija studija
RS

Cenovnik  za 2021/2022. godinu (državljani Srbije i Republike Srpske):

CENA PRVE godine studija (DRUGA godina je viša za 100 eur)

Studijski smer plaćanje u ratama (eur) POPUST
za plaćanje u celosti
DODATNI POPUST za upis u maju 
Master studije zdravstvena nega 1.300 – 100 eur – 100 eur
 • popust za aktuelne zdravstvene radnike zdravstvenih ustanova koje su nastavne baze ICEPS-a: -100 eur
 • broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa)
 • sva literatura dostupna u biblioteci Škole – nije neophodno dodatno plaćanje
 • cene su izražene u eurima, a uplate se vrše po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

 

Cenovnik za 2021/2022. godinu (strani državljani):

CENA PRVE godine studija (DRUGA godina je viša za 100 eur)

Studijski smer plaćanje u ratama (eur) POPUST
za plaćanje u celosti
DODATNI POPUST za upis u maju 
Master studije zdravstvena nega 1.600 – 100 eur – 100 eur
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna: 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena studija za studente – strane državljane koji su srednju školu završili u Republici Srbiji, te nemaju potrebe za podnošenjem zahteva za nostrifikacijom srednjoškolskih dokumenata, ili koji samostalno podnose zahtev za nostrifikacijom, imaju uvećane cene u odnosu na državljane Republike Srbije za samo 150 eur (a ne 300 eur; dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate).

 

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa u Školu, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i narednu školsku godinu ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu narednu školsku godinu

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 15% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na dva ili više popusta istovremeno, student bira jedan od navedenih popusta (tj. ne primenjuju se istovremeno dva ili više popusta).

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
strukovni master medicinska sestra (struk. mast. med. sest.)

Lokacija studija
RS

Konkurs za upis studenata na master strukovne studije Zdravstvena nega na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

 

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete popuniti OVDE.

Master strukovne studije Zdravstvena nega su akreditovane u Republici Srbiji.

Smerovi, izlazna zvanja i broj studenata koji ICEPS upisuje na master strukovne studije školske 2021/2022. god:

Studijski program: Master strukovne studije Zdravstvena nega, moduli:

 • Zdravstvena nega
 • Javno zdravlje

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu)

Broj ESPB: 120

Nivo studija: drugi

Izlazno zvanje: Strukovni master medicinska sestra*

* Navedeno zvanje usklađeno je sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (Sl. glasnik RS 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 i 34/2019).

Broj studenata za koji ICEPS raspisuje konkurs za šk. 2021/22. god.: 14

Uslovi upisa:

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

Cene školarine možete pogledati OVDE.

Prijava i upis:

I: Prijavljivanje kandidata
Termine prijave i upisa pogledajte OVDE

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 09-16 h, putem:

 • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Dokumentacija potrebna za prijavu i upis:

1) popunjeni konkursni list (on line)
2) popunjena dva ŠV obrasca možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)

3) očitana lična karta ili pasoš (kopija)
4) diploma o završenim osnovnim strukovnim studijama (alt. uverenje o diplomiranju) (original ili overena kopija)
5) izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
6) uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija)
7) dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (5.500,00 rsd)

8) dve fotografije formata 4 x 6 cm,
9) indeks (dobija se u Studentskoj službi),
10) dokaz o uplati prve rate(u iznosu od 200 eur) ili kompletne školarine
11) dokaz o uplati naknade za obavezno studentsko osiguranje (900,00 rsd) ili dokaz o posedovanju obaveznog studentskog osiguranja
Opciono za zdravstvene radnike zdravstvenih ustanova (nastavnih baza) sa kojima ICEPS ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji:
12) potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi

Dokumentacija za upis stranih državljana:
– stavke 1)-3) i 5)-10) prethodnog teksta,
– stavke 4) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije (ICEPS može uslužno predati materijal za nostrifikaciju),
– dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine,
– dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

II: Objavljivanje rang-liste
Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPS-a najkasnije do utvrđenog datuma do 10 h.
Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, a rang lista se kreira na osnovu sledećih proriteta:
prvi kriterijum: kandidati se rangiraju na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom nivou obrazovanja (osnovne strukovne studije), pri čemu se prosečna ocena studiranja množi sa 10, tako da kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.
U slučaju izjednačenosti u bodovima:
drugi kriterijum: ocena iz predmeta Osnovi zdravstvene nege
treći kriterijum: ocena iz predmeta Javno zdravlje (u slučaju da matična visokoškolska ustanova nema predmet pod ovim imenom, posmatra se predmet Socijalna medicina)
četvrti kriterijum: ocena na Završnom radu na osnovnim strukovnim studijama.

Žalbe na rang listu
Kandidat može podneti prigovor ICEPS-u u pisanoj formi na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.
ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u roku od 24 sata od prijema prigovora.

III: Upis primljenih kandidata

Upis se vrši po unapred navedenim datumima
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

 

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
strukovni master medicinska sestra (struk. mast. med. sest.)

Lokacija studija
RS