Internet tehnologije i elektronsko poslovanje

Strukovne (bachelor) studije programa Internet tehnologije i elektronsko poslovanje su akreditovane u Srbiji.

Studijski program pripada interdisciplinarnim studijama obuhvatajući oblasti računarskog inženjerstva, menadžmenta i biznisa, ekonomskih i organizacionih nauka. Ovo je zajednički studijski program koji realizuju dve akreditovane visokoškolske institucije: ICEPS, Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.

Tokom studija, naši studenti ovladavaju razvojem aplikacija elektronskog poslovanja (posebno internet tehnologijama), stiču veštine potrebne za razumevanje korisničkih zahteva, usavršavaju se u projektovanju, programiranju, implementaciji i verifikaciji potrebnih programskih rešenja u realnim uslovima rada, rade na kreiranju baza podataka, dizajniranju sajtova, obučavaju se za administraciju računarskih mreža i korišćenje raznih sistema pristupa podacima i programskim alatima, upoznaju se sa pravnim aspektima elektronskog poslovanja, ali i stiču komunikacione veštine potrebne za timski rad.

Za one koji su zainteresovani za dalje usavršavanje, postoji opcija upisa specijalističkih studija danas posebno aktuelne oblasti Bezbednost računarskih sistema i mreža, čime ostvaruju dodatnih 60 ESPB (ukupno 240 ESPB) ili nastavka školovanja daljim prelaskom na master studije (do ukupnih 300 ESPB).

 I GODINA
Osnovi ekonomije
Osnovi menadžmenta
Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija
Osnove programiranja
Algoritmi i strukture podataka
Matematika
Socijalni i pravni osnovi računarstva
Engleski jezik 1
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)

 II GODINA
Operativni sistemi
Napredno programiranje
Baze podataka
Elektronsko poslovanje
Računarske mreže i internet
Web dizajn i programiranje
Engleski jezik 2
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)

 III GODINA
Internet marketing
Društveni mediji i poslovna komunikacija
Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja
Zaštita podataka i računarskih sistema
Stručna praksa
Upravljanje projektima
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)
Diplomski rad

 IZBORNI PREDMETI
Izborni blok 1:
Zaštita informacija i poslovna etika
Komuniciranje i odnosi s javnošću
Izborni blok 2-3:
Organizacija događaja
Menadžment prodaje
Izborni blok 4-6:
Strategijski menadžment i poslovno planiranje
Specijalizovani engleski jezik iz oblasti: informatika
Specijalizovani engleski za oblasti: komunikacija, marketing i PR

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

Praktični aspekt: aplikacije elektronskog poslovanja (posebno internet tehnologije); razumevanje korisničkih zahteva; projektovanje, programiranje, implementacija i verifikacija programskih rešenja; kreiranje baza podataka; administriranje računarskih mreža; programski alati; web dizajn i programiranje; multimediji; mobilno poslovanje; elektronski sistemi plaćanja na internetu; zaštita podataka i računarskih sistema; društvene mreže; upoznavanje sa pravnim aspektima elektronskog poslovanja; komunikacione veštine; organizacione veštine; stručni strani jezik.

Postoji mogućnost obavljanja dela stručne prakse u inostranstvu.

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće i strane kompanije; rad u državnim ustanovama; IT pozicije u preduzećima javnog i privatnog sektora; predstavništva stranih firmi u zemlji; predstavništva domaćih firmi u inostranstvu; honorarni rad po projektu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

Napomena (za smer Internet tehnologije i elektronsko poslovanje):
studentima koji imaju ili su imali radni odnos na poslovima unutar IT sektora moguće je priznavanje dela stručne prakse na osnovu čega se vrši umanjenje cene, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog obrazovanja (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

 

Cenovnik  za 2021/2022. godinu (državljani Srbije i Republike Srpske):

CENA PRVE godine studija (svaka naredna godina je 100 eur više)

Studijski smer plaćanje u ratama (eur) POPUST
za plaćanje u celosti
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.600 – 100 eur
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna: 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena školarine obuhvata i godišnji kurs engleskog ili nemačkog jezika tokom sve tri godine studija
 • Sva literatura dostupna je u e-formi ili u biblioteci Škole – nije neophodno dodatno plaćanje
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Cenovnik za 2021/2022. godinu (strani državljani):

CENA PRVE godine studija (svaka naredna godina je 100 eur više)

Studijski smer plaćanje u ratama (eur) POPUST
za plaćanje u celosti
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.900 – 100 eur
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna: 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena studija za studente – strane državljane koji su srednju školu završili u Republici Srbiji, te nemaju potrebe za podnošenjem zahteva za nostrifikacijom srednjoškolskih dokumenata, ili koji samostalno podnose zahtev za nostrifikacijom, imaju uvećane cene u odnosu na državljane Republike Srbije za samo 150 eur (a ne 300 eur; dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na ICEPS, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 15% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

Ovaj popust se primenjuje i u slučaju postojanja nekog drugog popusta, kao dodatni popust.

3) popust na paralelne studije dva studijska programa

Student koji studira paralelno dva studijska prohgrama ICEPS-a u toku iste školske godine ostvaruje pravo na 30% popusta na cenu programa koji drugi upisuje. Popust se odnosi samo na one školske godine u koje student ima status aktivnog studenta (tj. ne upisuje ponovo istu studijsku godinu (ne “obnavlja” godinu), nije u statusu mirovanja i sl.).

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na dva ili više popusta istovremeno, student bira jedan od navedenih popusta (tj. ne primenjuju se istovremeno dva ili više popusta).

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje

Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

 

U cilju maksimalne bezbednosti studenata i zaposlenih, kompletna procedura upisa vrši se on-line (uz obavezu naknadnog dostavljanja originala dokumentacije).

Prijavni (konkursni) list možete da popunite OVDE

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180

Nivo studija: prvi

Smerovi, izlazna zvanja i broj studenata koje ICEPS upisuje na osnovne strukovne studije školske 2021/2022. god. možete pogledati OVDE.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Prijemnog ispita su oslobođeni (priznaje se maksimalan broj bodova) kandidati koji su:

 • imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole iz dole navedenih predmeta ILI
 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju iz dole navedenih ili srodnih predmeta (npr. Prva pomoć) tokom srednje škole
studijski program predmet
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Radiologija zdravstvena nega
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog zdravstvena nega ili hemija
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika

 

Cene školarine I godine (svaka naredna je 100 eur više), u 2021/2022. godini:

studijski program Državljani Srbije i Republike Srpske: cena studija za uplate na rate (eur) Strani državljani: cena studija za uplate na rate (eur) POPUST
za plaćanje u celosti
DODATNI POPUST za upis u maju 
Zdravstvena nega 1.600* 1.900 – 100 eur – 100 eur
(za studente koji žive 50+ km od BG) 1.300 – 100 eur – 100 eur
Fizioterapija 1.600 1.900 – 100 eur – 100 eur
(za studente koji žive 50+ km od BG) 1.500 – 100 eur – 100 eur
Radiologija 1.700 2.000 – 100 eur – 100 eur
(za studente koji žive 50+ km od BG) 1.600 – 100 eur – 100 eur
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog   1.600** 1.900 – 100 eur – 100 eur
(za studente koji žive 50+ km od BG) 1.400 – 100 eur – 100 eur
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.600 1.900 – 100 eur – 100 eur

*Dodatni popust za aktuelne zdravstvene radnike (kao mali znak zahvalnosti za sve što čine u aktuelnoj situaciji) koji 2021/22 god. upisuju I godinu: -100 eur

**Dodatni popust za aktuelne zdravstvene radnike  Nastavnih baza ICEPS-a koji 2021/22 god. upisuju I godinu: -100 eur

 • ICEPS sufinansira deo putnih troškova svojim studentima čije je mesto življenja 50+ km od sedišta ICEPS-a
 • Broj mesečnih rata: 11 (prva rata: 200 eur; svaka naredna – 1/10 preostalog iznosa)
 • Cena školarine obuhvata i godišnji kurs engleskog ili nemačkog jezika tokom sve tri godine studija
 • Sva literatura dostupna je u e-formi ili u biblioteci Škole – nije neophodno dodatno plaćanje
 • Cena za strane državljane je 300 eur veća (ICEPS uslužno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata) ili 150 eur veća (kandidat samostalno vrši nostrifikaciju srednjoškolskih dokumenata)
 • Cene su izražene u eurima, a uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Procedura upisa:

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Termine prijava i upisa pogledajte OVDE.

Prijavljivanje kandidata obaviće se prema utvrđenim datumima upisnih rokova, od 09-16 h, putem:

 • mejla ili telefona

Beograd:  office@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 011 6 555 190, (+381) 064 6429 086

Novi Sad: office.novisad@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 021 523 107, (+381) 064 6483 740

Leskovac: office.leskovac@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 016 601 699, (+381) 064 6483 742

Vršac: office.vrsac@iceps.edu.rs/oldws, (+381) 013 407 982, (+381) 064 6483 097

Način dostavljanja dokumentacije: skenirano poslati na e-mail (naknadna dostava originala lično ili poštom na adresu Škole)

Dokumentacija za polaganje prijemnog ispita:

 • popunjen konkursni list (on line)
 • overene kopije ili originale svedočanstva I-IV god. srednje škole
 • overena kopija ili original diplome srednje škole
 • očitana lična karta (scan ili kopija)
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd), osim u slučaju da je kandidat oslobođen polaganja prijemnog ispita

Napomena za upis u majskom predroku: kandidati se upisuju uslovno do dostavljanja dokumentacije iz IV godine srednje škole, najkasnije do 30.06.2021. god

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta.

Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

Zbirku zadataka za polaganje prijemnog ispita iz predmeta ZDRAVSTVENA NEGA možete poručiti OVDE (mail: office@iceps.edu.rs/oldws) a primer uplatnice za kupovinu Zbirke zadataka pogledajte OVDE.

studijski program strukovnih studija predmet
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Radiologija zdravstvena nega
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog zdravstvena nega ILI biohemija (po izboru budućeg studenta)

Procedura polaganja prijemnog ispita:

Ispit se polaže on-line utvrđenih datuma po pojedinačnom rasporedu koji će kandidatu biti javljen. Za polaganje ispita potrebna Vam je Skype aplikacija sa funkcionalnom kamerom i mikrofonom.
Kandidati su dužni da budu ispred kompjutera 15 min pre utvrđenog termina kada će biti i pozvani. Prijemni ispit traje 30 min.

U slučaju da kandidati nemaju tehničkih mogućnosti da polažu online prijemni ispit, onda se ispit polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa.
Kandidati su dužni da dođu u prostorije ICEPS-a u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije. Prijemni ispit traje 30 min.

Za studente sa hendikepom, po njihovom zahtevu koji mora biti dostavljen minimalno 72 sata ranije, ICEPS će u slučaju potrebe obezbediti posebne, prilagođene uslove polaganja prijemnog ispita.

Prilikom polaganja prijemnog ispita kandidati treba da imaju:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa/poslat mejlom),
 • ličnu kartu ili pasoš (pokazuju je na uvid),
 • u slučaju online polaganja, ispravan rad kamere i mikrofona je obavezan,
 • hemijsku olovku (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a),
 • običnu olovku i gumicu (ukoliko je polaganje organizovano u prostorijama ICEPS-a).

III: Objavljivanje rang-liste

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Upis se vrši po unapred navedenim datumima (termine prijave i upisa pogledajte ovde).

Dodatna dokumentacija neophodna za upis (u odnosu na polaganje prijemnog ispita):

 1. dva popunjena ŠV obrasca (možete ih dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti OVDE)
 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 6. lekarsko uverenje izdato od lekara specijaliste sa naznačenim studijskim programom koji se upisuje (napomena: studenti Radiologije imaju poseban lekarski pregled na Institutu za medicinu rada Srbije “Dr Dragomir Karajović”, Beograd).

Spisak zdravstvenih ustanova gde se mogu obaviti lekarski pregledi pogledajte OVDE.

 1. dokaz o uplati:
 1. OPCIONO: Potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi (min 6 meseci radnog odnosa), u slučaju da je kanidat već zdravstveni radnik i želi podenti zahtev za Analizu priznatih i diferencijalnih nastavnih obaveza (original ili overena kopija)
 1. OPCIONO: Uverenje o položenim ispitima sa prethodne visokoškolske ustanove u slučaju da kandidat prelazi sa te ustanove (original ili overena kopija)

Student je za početak nastavnog procesa i stručne prakse u obavezi da dostavi  (najkasnije do 15.10.202.):

 • potvrda o obavljenom sanitarnom pregledu
 • potvrda o izvršenoj vakcinaciji na Hepatitis B

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije (ICEPS može uslužno predati materijal za nostrifikaciju); nakon predaje Zahteva za nostrifikaciju Ministarstvu, student se upisuje uslovno do dobijanja Uverenja o nostrifikaciji.
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice; ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama), osim za državljane Crne Gore, BiH i Hrvatske koji potpisuju izjavu o razumevanju srpskog jezika.

U slučaju da je kandidat položio prijemni ispit, ali da je broj mesta za upis popunjen, kandidatu će biti ponuđen upis na drugu jedinicu ili drugi studijski program ICEPS-a na kome se polaže isti prijemni ispit ukoliko je ovde ostalo slobodnih mesta, a kandidat nije u obavezi da isto prihvati.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema