Zdravstvena nega - Iceps - Osnovne strukovne studije

Zdravstvena nega

Strukovne (bachelor) studije Zdravstvene nege su akreditovane u EU i usklađene sa Evropskom direktivom 2005/36-EC, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji (u postupku je akreditovanja), a akreditovan je u EU. Usklađenost programa sa programima EU pruža mogućnost nostrifikacije diplome u Republici Srbiji.

Zbog velikog fonda časova kliničke prakse, ova praksa istovremeno predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU.

Shodno pravcu pridruživanja Srbije zemljama EU, nameće se i zahtev trogodišnjeg obrazovanja medicinske sestre u odnosu na zvanje negovateljice (medicinske sestre sa završenom srednjom školom); pomenuta razlika u zvanju uskoro će se reflektovati i na prava i obaveze medicinske sestre u zdravstvenoj ustanovi, primanja, mogućnost napredovanja (visa medicinska sestra i dalje) i dr.

ICEPS omogućava:
– doškolovavanje postojećih medicinskih sestara (koje su u radnom odnosu) pod posebnim pogodnostima za zaposlene osobe (npr. obavljanje kliničke prakse u zdravstvenoj ustanovi blizu mesta stanovanja i dr.);
– nastavak studija medicinskih sestara koje su nekada započele studije uz priznavanje ispita/vežbi koje su nekada odslušali (na osnovu odgovarajuće Analize).

Studije pružaju snažan teorijski temelj iz medicinskih i društvenih nauka i posebno praksu iz kliničke zdravstvene nege što je od ključne važnosti u obuci kvalifikovanih strukovnih medicinskih sestara u različitim segmentima zdravstvenog sektora.

Za one koji su zainteresovani za usavršavanje, ICEPS pruža mogućnost upisa master studija Zdravstvenih nauka (4 modula) ili Socijalne gerontologije (studije AMEU-ECM), odnosno kasnije i mogućnost upisa doktorskih studija za medicinske sestre u Srbiji ili EU.

 I GODINAESPB
Osnovi zdravstvene nege i istraživanje10
Higijena sa osnovama mikrobiologije i parazitologije4
Etika i filozofija u zdravstvenoj nezi3
Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja3
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 1-2)5
Patofiziologija6
Dijagnostičko terapeutski program6
Zdravstvena nega starijih osoba u gerijatriji5
Javno zdravlje3
Informatika u zdravstvu4
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 1-2)5

 II GODINAESPB
Osnovi interne medicine sa zdravstvenom negom internističkih pacijenata10
Osnovi pedijatrije i zdravstvena nega dece i adolescenata u pedijatriji10
Organizacija zdravstvene nege i menadžment4
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 3-4)5
Osnovi ginekologije i akušerstva i zdravstvena nega pacijenata u ginekologiji i akušerstvu10
Osnovi psihijatrije i zdravstvena nega psihijatrijskih pacijenata10
Sociologija zdravlja i bolesti3
Psihologija u zdravstvenoj nezi i zdravstvu3
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 3-4)5

 III GODINAESPB
Osnovi hirurgije i zdravstvena nega hirurških pacijenata10
Zdravstvena nega u patronažnoj zaštiti10
Supervizija u zdravstvenoj nezi5
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 5-6)5
Urgentna medicina i zdravstvena nega u slučaju vanrednih situacija10
Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo5
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 5-6)5
Diplomski rad10

 III GODINAESPB
Izborni blok 1-2:
Odabrana poglavlja iz profesionalne etike5
Komunikacija u zdravstvu5
Menadžment ljudskih resursa5
Mentalna higijena5
Izborni blok 3-4:
Zdravstveni sistemi u EU5
Prva pomoć5
Kontrola bolničkih infekcija5
Odabrana poglavlja radioterapije i zdravstvene nege onkoloških pacijenata sa osnovama onkologije5
Izborni blok 5-6:
Odabrana poglavlja iz supervizije5
Kontrola kvaliteta5
Odabrana poglavlja iz zdravstvene nege starijih osoba5
Zdravstvena nega u jedinici intenzivne nege5

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovna medicinska sestra (RS) / Bachelor in Nursing (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: zdravstvena nega pacijenta; pomoć pacijentu u prevazilaženju bolesti; prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti; priprema bolesnika za dijagnostičke postupke; terapijska podela lekova; vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu nege; pružanje informacija o prevenciji raznih oboljenja; pružanje psihološke podrške pacijentu i porodici (naročito kod teških bolesnika)…

Postoji mogućnost obavljanja studentske kliničke prakse (u okviru programa AMEU-ECM), usavršavanja ili zaposlenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Slovenija, Nemačka).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: opšte i specijalne bolnice, klinike i poliklinike, domovi zdravlja, privatna praksa, savetovališta, zavodi zdravstvene zaštite, banje, klimatska lečilišta, gerontološki centri, specijalističke ordinacije, rad u inostranstvu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Usavršavanje i rad u EU: ICEPS je ostvario saradnju sa više agencija za zapošljavanje medicinskih radnika u Nemačkoj i drugim zemljama EU, te na taj način naši studenti imaju priliku da se odmah nakon završetka studija usavršavaju ili zaposle i u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu. Zbog velikog fonda časova kliničke prakse, ova praksa istovremeno predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU (trenutno ne i u Srbiji).

Nemački/engleski jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci (posebno nemačkog jezika za one koji planiraju usavršavanje ili zaposlenje u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj…), ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje Goethe-ove diplome (nemački) ili internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovna medicinska sestra (RS) / Bachelor in Nursing (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I
(za fransizne programe): navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Napomena II (za smerove medicinskog polja):
ZDRAVSTVENIM RADNICIMA koji imaju ili su imali radni odnos u zdravstvenoj ustanovi moguće je priznavanje dela kliničke prakse na osnovu čega se vrši umanjenje cene, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog obrazovanja (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

Cenovnik 2017/2018:

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.500 1.700 200 10 x 150
II godina 1.600 1.800 200 10 x 160
III godina 1.700 1.900 200 10 x 170

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.800 2.000 200 10 x 180
II godina 1.900 2.100 200 10 x 190
III godina 2.000 2.200 200 10 x 200

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovna medicinska sestra (RS) / Bachelor in Nursing (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

** Program NIJE akreditovan u Srbiji; program JESTE akreditovan u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180.

 

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI

lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Promocija i odnosi sa javnošću 28
Prevodilačke studije engleskog jezika 28
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 30
Zdravstvena nega 60
Fizioterapija 24
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment 30

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su iz dole navedenih predmeta:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Promocija i odnosi sa javnošću srpski jezik ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje računarstvo ili informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Promocija i odnosi sa javnošću 1.000 1.300
Prevodilačke studije engleskog jezika 1.000 1.300
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.500 1.800
Zdravstvena nega 1.500 1.800
Fizioterapija 1.500 1.800
Socijalna gerontologija 1.500 1.800
Menadžment 1.000 1.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu (može se dostaviti lično, poslati poštom na adresu fakulteta ili skenirana poslati na e-mail)

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (kopija),
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (kopija),
 • jedan primerak očitane/kopirane lične karte (lična karta se kopira u slučaju da nema čip)
 • popunjeni konkursni list
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd).

 

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta.

Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

studijski program strukovnih studija predmet
Promocija i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik

Ispit se polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa. Prijemni ispit traje 2 sata.

Kandidati su dužni da dođu u hol ICEPSa u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije.

Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa),
 • ličnu kartu ili pasoš,
 • hemijsku olovku i
 • običnu olovku i gumicu.

III: Objavljivanje rangliste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPSa najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovna medicinska sestra (RS) / Bachelor in Nursing (EU)

Lokacija studija
RS/SLO