Socijalna gerontologija - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Socijalna gerontologija

Master (graduated master’s) studije Socijalne gerontologije su akreditovane u EU, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji, a akreditovan je u EU.

Ovo je inovativni program univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, koji priprema studente za rešavanje problema sa kojima se suočava starija populacija. Akcenat programa je na razumevanju procesa starenja sa stanovišta međugeneracijske simbioze; program podstiče interes studenata za socijalnu politiku i istraživanje tokom proučavanja procesa starenja iz niza aspekata. Program socijalne gerontologije priprema studente za vodeće pozicije na kojima mogu uticati na promenu politika na lokalnom ili nacionalnom nivou, za edukaciju iz ovoga područja ili ulazak u sferu zdravstvenih ili socijalnih institucija koje se brinu o starim licima.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost i daljeg usavršavanja na akreditovanim doktorskim studijama Socijalne gerontologije AMEU-ECM. Reč je o najnovijim oblastima zdravstva i zdravstvene socijalne politike, posebno izraženim na području severne i zapadne Evrope (posebno Švedska, Norveška, Danska, Finska), delimično centralne Evrope (Švajcarska, Austrija), ali i Kanade, SAD i nekih drugih zemalja.

 I GODINAESPB
Primenjene metodologije u socijalnoj gerontologiji: kvalitativne i kvantitativne metode; metodološki seminar10
Organizacioni sistemi gerontološkog umrežavanja i upoređivanja međunarodnih modela10
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)10
Organizacija i uređenje nacionalnog sistema u oblasti gerontologije10
Seminar za pripremu završnog rada (pisanje naučnog teksta)10
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 2)10
 II GODINAESPB
UKUPNO120
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3)10
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3)10
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3)10
Završni rad30
 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:10
Starije osobe i društvo10
Sociološki aspekti starenja10
Izborni blok 2:10
Stara lica i misaoni procesi u starosti10
Psihologija i filozofija zdravlja10
Izborni blok 3:10
Komunikacija i savetovanje u socijalnoj gerontologiji10
Ekonomika zdravlja i medicinske pomoći10
Ekonomski aspekti sigurne starosti10
Socijalna politika stare populacije10
Gerontologija kao područje istraživanja10
Bihejvioralni aspekti starosti10
Dugotrajna briga o starim licima10
Kreativni oblici timskog rada10
Različitost u starenju10
Starost i momenat penzionisanja10
Starenje i briga zajednice10
Oblici pomoći u palijativnoj nezi10
Organizacioni model vlastite starosti10
Novi oblici pomoći starijim osobama10
Antropologija i identifikacija trendova10
Planiranje u gerontologiji10
Menadžment slobodnog vremena10

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master or Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: rad sa starijim osobama u raznim okruženjima poput stacionarnih ustanova i domova za starije i nemoćne ili ustanovama za socijalnu zaštitu starih osoba; organizacija zdravstvene nege u kući starije osobe; organizacija i sprovođenje programa dnevnog boravka starijih osoba; obuka o psiho-fizičkim aspektima starenja, načina života i nege starih ljudi; osnove zdravstvene nege.

Postoji mogućnost obavljanja studentske kliničke prakse (u okviru programa AMEU-ECM), usavršavanja ili zaposlenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Slovenija, Nemačka).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: gerontološki centri, socijalne ustanove, savetovališta, penzionerski domovi, banje, turističke organizacije specijalizovane za lica trećeg doba (inostranstvo), velike firme u kojima se radi na angažovanju starijih osoba, rad u inostranstvu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Usavršavanje i rad u EU: ICEPS je ostvario saradnju sa više agencija za zapošljavanje medicinskih radnika u Norveškoj, Švedskoj, Nemačkoj i drugim zemljama EU, te pokušava posredovati u usavršavanju ili zaposlenju svojih studenata nakon završetka studija u inostranstvu. Zemlje u kojima je trenutno najveća potražnja za ovim kadrom su zemlje Skandinavije, zapadne (Nemačka) i delimično centralne (Švajcarska, Austrija) Evrope, SAD i Kanada.

Zbog velikog fonda časova kliničke prakse, ova praksa istovremeno predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU (trenutno ne i u Srbiji).

Nemački/engleski jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci (posebno nemačkog jezika za one koji planiraju usavršavanje ili zaposlenje u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj…), ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje Goethe-ove diplome (nemački) ili internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master or Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I (za fransizne programe):
navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Napomena II (za smerove medicinskog polja):
ZDRAVSTVENIM RADNICIMA koji imaju ili su imali radni odnos u zdravstvenoj ustanovi moguće je priznavanje dela kliničke prakse na osnovu čega se vrši umanjenje cene, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog obrazovanja (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

Cenovnik 2017/2018:

 

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.300 1.500 200 10 x 130
II godina 1.400 1.600 200 10 x 140

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.600 1.800 200 10 x 160
II godina 1.700 1.900 200 10 x 170

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master or Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

** Programi NISU akreditovani u Srbiji; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

 

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 120.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment u zdravstvu konkursni uslovi AMEU-ECM
Projektni menadžment konkursni uslovi AMEU-ECM
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke konkursni uslovi AMEU-ECM

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik
Projektni menadžment ekonomija ili engleski jezik
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke zdravstvena nega

Cena školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Socijalna gerontologija 1.300 1.600
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300
Projektni menadžment 1.300 1.600
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke 2.300 2.600

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Socijalna gerontologija i Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke: zdravstvena nega; Menadžment u zdravstvu i Projektni menadžment: ekonomija ili engleski jezik; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master or Social Gerontology (EU)

Lokacija studija
RS/SLO