Projektni menadžment - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Projektni menadžment

Master (graduated master’s) studije Projektnog menadžmenta su akreditovane u EU, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji, a akreditovan je u EU. Usklađenost programa sa programima EU pruža mogućnost nostrifikacije diplome u Republici Srbiji.

Master studije projektnog menadžementa AMEU-ECM koje se izvode u okviru programa Evropskih poslovnih studija su interdisciplinarne studije koje su fokusirane na rešavanje realnih poslovnih izazova, te se svaka teorija aplicira i u praksi. Ove studije razvijanjem strateških veština projektnog menadžmenta povećavaju konkurentsku vrednost studenta budući da su ove veštine vrlo tražane širom sveta u aktuelnom biznis okruženju.

Naime, korporacije se oslanjaju na to da će projektni menadžeri nadzirati sve segmente projekta i da će se na taj način poslovni projekat odvijati nesmetano, da će biti ispunjeni postavljeni ciljevi i vremenski rokovi, kao i ostvaren biznis plan projekta. Budući da sve više kompanija za postizanje svojih ciljeva koristi projektno usmerene metode, potreba za iskusnim projektnim menadžerima je stalno veća.

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost i daljeg usavršavanja na akreditovanim doktorskim studijama Projektnog menadžmenta ili Strateškog komunikacionog menadžmenta AMEU-ECM ili neke druge zemlje.

 I GODINAESPB
Evropski politički i građansko-pravni sistem6
Evropska civilizacija i kulturne vrednosti6
Evropske institucije, mreže i lobiranje6
Istraživačke metode i sistemski pristup6
Etika i profesionalni standardi6
Projektni menadžment6
Menadžment evropskih projekata6
Finansijski izvori evropskih projekata6
Projektni rad6
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
 II GODINAESPB
UKUPNO120
Pravni oblici evropskih projekata6
Finansiranje projekata6
Stručna praksa ili stručna ekskurzija i seminarski rad6
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
Završni rad30
 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:
Politički odnosi Rusije i EU6
Poslovanje u Rusiji6
Poslovanje u Kini6
Poslovna komunikacija6
Poslovni engleski jezik6
Primenjeno poduzetništvo i leadership6
Odnosi s javnošću6

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of European Business Studies (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: budući da je potražnja za projektnim menadžerima iz dana u dan sve veća i to u najrazličitijim sferama, pozicije projektnog menadžera ubrzano se diferenciraju i specijalizuju, te će studenti ovog studijskog programa biti osposobljeni za rad na pozicijama: projektni menadžer, projektni menadžer-analitiičar, projektni menadžer supervizije kvaliteta, planer radnog procesa, koordinator IT sistema, menadžer industrijske proizvodnje, koordinator prodaje i analitičar poslovnog planiranja.

Postoji mogućnost obavljanja studentske prakse u inostranstvu (u okviru programa AMEU-ECM).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće i strane kompanije; državne ustanove; proizvodnja, transport i trgovina; menadžerske pozicije u srednjem i visokom menadžmentu u preduzećima javnog i privatnog sektora; marketinške kompanije; IT kompanije; obrazovanje; zdravstvo; predstavništva stranih firmi u zemlji; predstavništva domaćih firmi u inostranstvu; rad u neprofitnim organizacijama; honorarni rad po projektu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of European Business Studies (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I (za fransizne programe):
navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Cenovnik 2017/2018:

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.300 1.500 200 10 x 130
II godina 1.400 1.600 200 10 x 140

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.600 1.800 200 10 x 160
II godina 1.700 1.900 200 10 x 170

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of European Business Studies (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

** Programi NISU akreditovani u Srbiji; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

 

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 120.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment u zdravstvu konkursni uslovi AMEU-ECM
Projektni menadžment konkursni uslovi AMEU-ECM
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke konkursni uslovi AMEU-ECM

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik
Projektni menadžment ekonomija ili engleski jezik
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke zdravstvena nega

Cena školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Socijalna gerontologija 1.300 1.600
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300
Projektni menadžment 1.300 1.600
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke 2.300 2.600

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Socijalna gerontologija i Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke: zdravstvena nega; Menadžment u zdravstvu i Projektni menadžment: ekonomija ili engleski jezik; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of European Business Studies (EU)

Lokacija studija
RS/SLO