Prevodilačke studije engleskog jezika - Iceps - Osnovne studije

Prevodilačke studije engleskog jezika

Studijski program je akreditovan u Srbiji.

Tokom studijskog programa stiču se veštine pismenog, usmenog, konsekutivnog i simultanog prevođenja sa/na engleski jezik, ali i menadžerske veštine potrebne za savremene komunikacije.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesionalno zvanje strukovnog prevodioca, menadžera i stručnjaka za komunikaciju na engleskom jeziku u državnom i privatnom sektoru i međunarodnim kompanijama. Osim predmeta generalne obuke o gramatici, prevođenju i kulturama naroda engleskog govornog područja, snagu programa čine i specijalizovani kursevi poslovnog engleskog jezika, veština komunikacije na engleskom jeziku, kao i specijalizovanog engleskog jezika za oblast ekonomije, prava, menadžmenta, politike, marketinga, medija, informatike i dr.

VAŽNO: bitan deo studijskog programa jeste stručna praksa (tokom studija) u ustanovama privatnog ili državnog sektora, agencijama za prevođenje, rad u stranim firmama koje imaju franšizu u Srbiji, domaćim firmama koje posluju sa inostranim i sl. Praksa je najbolji oblik učenja!

 I GODINAESPB
Engleski jezik 1 - uvod u gramatiku8
Zaštita informacija i etika 8
Osnove marketinga8
Uvod u prevođenje6
Sociologija kulture7
Računarske tehnologije7
Pisana komunikacija na srpskom jeziku7
Stručna praksa 17
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6

 II GODINAESPB
Engleski jezik 2 - gramatika8
Korporativna komunikacija8
Poslovni engleski jezik i komunikacija 18
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)6
Menadžment7
Specijalizovani engleski za oblasti: ekonomija i menadžment7
Govorna komunikacija na srpskom jeziku7
Stručna praksa 23
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)6

 III GODINAESPB
UKUPNO180
Engleski jezik 3 - gramatika8
Međunarodni marketing menadžment8
Poslovni engleski jezik i komunikacija 28
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-5)6
Metode i tehnike izražavanja i komunikacije7
Poslovni engleski jezik i komunikacija 37
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-5)6
Diplomski rad10

 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:6
Mas mediji i javno mnenje6
Interkulturalna komunikacija6
Izborni blok 2-3:6
Tehnike i veštine prevođenja: engleski-srpski6
Tehnike i veštine prevođenja: srpski-engleski7
Specijalizovani engleski za oblasti: pravo i pravna dokumentacija6
Specijalizovani engleski za oblast: informatika6
Izborni blok 4-5:
Politička komunikacija6
Komunikacije i pregovaranje u globalnom kontekstu6
Specijalizovani engleski za oblasti: oglašavanje i multimediji6
Specijalizovani engleski za oblasti: marketing i komunikacije6

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni menadžer – prevodilac za engleski jezik

Lokacija studija
RS

Praktični aspekt: stručno usmeno, pismeno, konsekutivno i simultano prevođenje; stručno obavljanje poslovne komunikacije na engleskom jeziku u različitim domaćim ili stranim kompanijama ili ustanovama; veštine komunikacije; osnovi menadžmenta.

Postoji mogućnost obavljanja dela stručne prakse u ustanovama u inostranstvu.

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće kompanije u kojima se vrši intenzivna usmena ili pismena komunikacija sa ino-partnerima, strane kompanije, prevodilački centri, škole stranih jezika, predškolske ili školske ustanove na engleskom jeziku, turističke organizacije, hoteli i slični smeštajni kapaciteti, manifestacije sa stranim učešćem (EXIT, filmski festivali, Sterijino pozorje, koncerti…), sajamske manifestacije, sportska takmičenja, državne ustanove, državne delegacije, ambasade i konzularna predstavništva, rad u predstavništvima domaćih firmi u inostranstvu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/drugi strani jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog jezika osnovna struka ovog studijskog programa, za one koji su zainteresovani za dopunsko ili dodatno usavršavanje jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog (pravni, ekonomski, medicinski, farmaceutski, IT, turistički, medijski…) engleskog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski).

Česta kompetitivna prednost prevodioca jeste i poznavanje drugog stranog jezika na profesionalnom nivou, te su u ponudi su i drugi, ukupno 32 strana jezika. Za neke od jezika takođe postoji mogućnost sticanja međunarodnih sertifikata, kao npr. za nemački jezik (Goethe-ove diploma), holandski, norveški, francuski…, takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a. Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni menadžer – prevodilac za engleski jezik

Lokacija studija
RS

Napomena za već upisane studente:
U cilju korektnog odnosa, postojeći studenti uvek zadržavaju cene studija koje su važile u trenutku upisa, bez obzira na mogućnost da Fakultet promeni cenu studija.

Cenovnik 2017/2018:

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu
(niža cena za 200 eur)
u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.000 1.200 200 10 x 100
II godina 1.100 1.300 200 10 x 110
III godina 1.200 1.400 200 10 x 120

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu
(niža cena za 200 eur)
u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.300 1.500 200 10 x 130
II godina 1.400 1.600 200 10 x 140
III godina 1.500 1.700 200 10 x 150

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni menadžer – prevodilac za engleski jezik

Lokacija studija
RS

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

** Program NIJE akreditovan u Srbiji; program JESTE akreditovan u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180.

 

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI

lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Promocija i odnosi sa javnošću 28
Prevodilačke studije engleskog jezika 28
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 30
Zdravstvena nega 60
Fizioterapija 24
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment 30

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su iz dole navedenih predmeta:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Promocija i odnosi sa javnošću srpski jezik ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje računarstvo ili informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Promocija i odnosi sa javnošću 1.000 1.300
Prevodilačke studije engleskog jezika 1.000 1.300
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.500 1.800
Zdravstvena nega 1.500 1.800
Fizioterapija 1.500 1.800
Socijalna gerontologija 1.500 1.800
Menadžment 1.000 1.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu (može se dostaviti lično, poslati poštom na adresu fakulteta ili skenirana poslati na e-mail)

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (kopija),
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (kopija),
 • jedan primerak očitane/kopirane lične karte (lična karta se kopira u slučaju da nema čip)
 • popunjeni konkursni list
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd).

 

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta.

Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

studijski program strukovnih studija predmet
Promocija i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik

Ispit se polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa. Prijemni ispit traje 2 sata.

Kandidati su dužni da dođu u hol ICEPSa u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije.

Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa),
 • ličnu kartu ili pasoš,
 • hemijsku olovku i
 • običnu olovku i gumicu.

III: Objavljivanje rangliste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPSa najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni menadžer – prevodilac za engleski jezik

Lokacija studija
RS