Menadžment u zdravstvu - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Menadžment u zdravstvu

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji (u postupku je akreditovanja). Usklađenost programa sa programima EU pruža mogućnost nostrifikacije diplome u Republici Srbiji.

Studije su usaglašene sa prvom godinom istoimenih master studija akreditovanih u EU, što omogućava automatski nastavak studija upisom na drugu godinu master studija, a nakon kojih bi studenti automatski dobili diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija – ove studije takođe se franšizno izvode na ICEPS-u.

VAŽNO: Naime, po novom Pravilniku o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015; Clan 132.), “za direktora zdravstvene ustanove može biti imenovano lice: 1) koje ima visoku školsku spremu zdravstvene struke ili visokoškolsku spremu druge struke sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta; 2)…”) – ovaj program to omogućava.

Isti zahtev odnosi se i na potrebu do-edukacije postojećih direktora zdravstvenih ustanova.

Studijski program pruža temeljna načela i koncepte strateškog menadžmenta, omogućava razvoj veština iz domena menadžmenta usluga u zdravstvu, upravljanja događajima, organizacije poslovanja i menadžmenta ljudskih resursa, leadership-a i veština komunikacije, ali i pružaju dodatna znanja iz oblasti poreske kontrole zdravstvene ustanove, radnog prava, preduzetničkog računovodstva, modela zdravstvenih sistema u EU i dr.

Nastava se odvija uz puno analiza realnih slučajeva (case study) iz zemlje i okruženja (gostujući predavači iz zdravstva i privrede).

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost i daljeg usavršavanja na gore pomenutom istoimenom master programu Menadžmenta u zdravstvu (120 ESPB).

 I GODINAESPB
UKUPNO60
Menadžment usluga u zdravstvu8
Upravljanje događajima u zdravstvu8
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
Organizacija poslovanja i menadžment ljudskih resursa8
Menadžment informacione delatnosti u zdravstvu8
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6
Specijalistički rad10

 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:
Kvalitet opreme u zdravstvu6
Poreska kontrola zdravstvene ustanove6
Radno pravo6
Preduzetničko računovodstvo6
Zdravstveni sistemi u EU6
Leadership6

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Studenti se osposobljavaju za: zdravstvenu negu pacijenta, pomoć pacijentu u prevazilaženju bolesti, prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti, pripremu bolesnika za dijagnostičke postupke, terapijsku podelu lekova, vođenje medicinske dokumentacije u delokrugu nege, pružanje informacija o prevenciji raznih oboljenja, pružanje psihološke podrške pacijentu i porodici (naročito kod teških bolesnika)…
Postoji mogućnost obavljanja studentske kliničke prakse (u okviru programa AMEU-ECM), usavršavanja ili zaposlenja u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu (Slovenija, Nemačka).

Praktični aspekt: u programu dominira klinička praksa u oblasti opšte zdravstvene nege, hirurgije, interne medicine, neurologije, psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, hitne medicinske pomoći.

Mogućnost zaposlenja: klinike i poliklinike, specijalne i opšte bolnice, domovi zdravlja, savetovališta, zavodi zdravstvene zaštite, klimatska lečilišta, gerontološki centri, specijalističke ordinacije…
Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Usavršavanje i rad u EU: Visoka škola je ostvarila saradnju sa vise agencija za zapošljavanje medicinskih radnika u Nemačkoj i drugim zemljama EU, te na taj način naši studenti imaju priliku da se odmah nakon završetka studija
usavršavaju ili zaposle i u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu. Zbog velikog fonda časova kliničke prakse, ova praksa istovremeno predstavlja pripravnički staž u većini zemalja EU (trenutno ne i u Srbiji).

Nemački/engleski jezik: imajući u vidu da poznavanje nemačkog jezika određenog nivoa pruža finansijski bolje uslove rada u inostranstvu, Visoka škola je omogućila fakultativnu obuku nemačkog ili engleskog jezika po povlašćenim cenama za naše studente u prostorijama škole za sticanje Goethe-ove diplome (nemački) ili sertifikata FC ili TOEFL (engleski).

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena I (za franšizne programe):
navedena cena studija podrazumena studiranje za sticanje diplome inostranog partnerskog Univerziteta, bez naknadnih doplata (detalji: Studije po EU programima).

Napomena II:
ZDRAVSTVENIM RADNICIMA (lekari, stomatolozi, farmaceuti) koji već imaju 300 ESPB se zbog sličnosti programa priznaje deo predmeta studijskog programa, na osnovu čega je moguć direktan upis na II godinu uz pohađanje manje diferencije u ispitima, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog studijskog programa (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

Cenovnik 2017/2018:

 

 

Ostali upisni rokovi:

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina

II godina

2.000

2.100

2.200

2.300

200

200

10 x 200

10 x 210

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar/novembar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina

II godina

2.300

2.400

2.500

2.600

200

200

10 x 230

10 x 240

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) Porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 1 godina = 2 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 60.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Oglašavanje i odnosi sa javnošću 28
Bezbednost računarskih sistema i mreža 28
Menadžment u zdravstvu 48

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Oglašavanje i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Bezbednost računarskih sistema i mreža računarstvo ili informatika
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Oglašavanje i odnosi sa javnošću 1.300 1.600
Bezbednost računarskih sistema i mreža 1.800 2.100
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Oglašavanje i odnosi sa javnošću: marketing; Bezbednost računarskih sistema i mreža: računarstvo; Menadžment u zdravstvu: ekonomija; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO