Menadžment u zdravstvu - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Menadžment u zdravstvu

Na master studijama (graduated master’s) ICEPS-a stavljen je fokus na pitanja menadžmenta u zdravstvu, te se u Dodatku diplomi i navodi ovakva specifikacija (“menadžment u zdravstvu”). Studije su akreditovane u EU, što omogućava automatsko priznavanje diplome u zemljama EU. Nakon završetka studija, studenti dobijaju automatski diplomu Univerziteta Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Slovenija, koja otvara mogućnost usavršavanja ili rada u zemljama EU.

Studijski program nije akreditovan u Republici Srbiji (u postupku je akreditovanja), a akreditovan je u EU. Usklađenost programa sa programima EU pruža mogućnost nostrifikacije diplome u Republici Srbiji.

VAŽNO: Naime, po novom Pravilniku o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik RS br. 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015; Clan 132.), “za direktora zdravstvene ustanove može biti imenovano lice: 1) koje ima visoku školsku spremu zdravstvene struke ili visokoškolsku spremu druge struke sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta; 2)…”) – ovaj program to omogućava.
Isti zahtev odnosi se i na potrebu do-edukacije postojećih direktora zdravstvenih ustanova.

VAŽNO: kandidatima koji su već diplomirali na nekom od studijskih programa medicinskog polja (medicina, stomatologija…), Analiza priznatih i diferencijalnih ispita omogućava priznavanje dela ispita i direktan upis na DRUGU godinu ovih studija, tj. ukupne studije tako traju 1 godinu.

Studijski program pruža temeljna načela i koncepte strateškog menadžmenta, omogućava razvoj veština iz domena strateškog razmišljanja i analize, organizacione održivosti i održivog razvoja u kontekstu izrazito kompleksnog poslovnog okruženja koje se danas ubrzano globalizuje, kao i razvoj menadžerskih veština. Studenti se uče izradi poslovne (strategija konkurentnosti) i korporativne strategije relevantne za makro-ekološke, industrijske ili konkurentske izazove sa kojima se organizacija suočava. Važno: akcenat programa dat je sticanju poverenja studenta u vlastitu sposobnost strateškog razmišljanja i delovanja.

Nastava se odvija uz puno analiza slučajeva (case study) iz realnog okruženja (gostujući predavači iz privrede).

Zainteresovani kandidati imaju mogućnost i daljeg usavršavanja na akreditovanim doktorskim studijama Projektnog menadžmenta ili Strateškog komunikacionog menadžmenta AMEU-ECM ili neke druge zemlje.

 I GODINAESPB
Menadžment informacione delatnosti u zdravstvu10
Menadžment usluga u zdravstvu10
Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu10
Menadžment zdravstvene ustanove10
Finansijsko pravo u zdravstvenoj delatnosti10
Poslovna inteligencija i menadžment u zdravstvu10
 II GODINAESPB
UKUPNO120
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)10
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)10
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)10
Završni rad30
 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:
Kvalitet opreme u zdravstvu10
Testiranje informacionih sistema u zdravstvu10
Veštačka inteligencija u zdravstvu10
Upravljanje stvaralačkim procesom u medicini10
Vrednovanje stvaralačkog rada u medicini10
Menadžment znanja10
Zdravstveni sistemi u EU10
Leadership10
Poreska kontrola zdravstvene ustanove10
Radno pravo10
Preduzetničko računovodstvo10

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Praktični aspekt: poslovna komunikacija u zdravstvu; leadership; metode ekonomske analize i procena rizika u zdravstvenim ustanovama; zdravstveno i socijalno zakonodavstvo; osnovni modeli rada u farmaciji; zdravstveni sistemi u EU; upravljanje događajima u zdravstvu; mentalna higijena.

Postoji mogućnost obavljanja studentske prakse u inostranstvu (u okviru programa AMEU-ECM).

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće i strane kompanije; rad u državnim ustanovama; menadžerske pozicije u srednjem i visokom menadžmentu u preduzećima javnog i privatnog sektora; predstavništva stranih firmi u zemlji; predstavništva domaćih firmi u inostranstvu; rad u neprofitnim organizacijama; honorarni rad po projektu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Napomena za već upisane studente:
U cilju korektnog odnosa, postojeći studenti uvek zadržavaju cene studija koje su važile u trenutku upisa, bez obzira na mogućnost da Fakultet promeni cenu studija.

Budući studenti:
I. Studijski programi:

 • strukovne studije: Promocija i odnosi sa javnošću, Prevodilačke studije engleskog jezika, Internet tehnologije i elektronsko poslovanje, Menadžment
 • specijalističke strukovne studije: Oglašavanje i odnosi sa javnošću, Bezbednost računarskih sistema i mreža

Cenovnik 2017/2018:

Ostali upisni rokovi:

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina

II godina

2.000

2.100

2.200

2.300

200

200

10 x 200

10 x 210

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar/novembar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina

II godina

2.300

2.400

2.500

2.600

200

200

10 x 230

10 x 240

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

** Programi NISU akreditovani u Srbiji; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

 

Trajanje studija: 2 godine = 4 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 120.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment u zdravstvu konkursni uslovi AMEU-ECM
Projektni menadžment konkursni uslovi AMEU-ECM
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke konkursni uslovi AMEU-ECM

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik
Projektni menadžment ekonomija ili engleski jezik
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke zdravstvena nega

 

Cena školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Socijalna gerontologija 1.300 1.600
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300
Projektni menadžment 1.300 1.600
Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke 2.300 2.600

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Socijalna gerontologija i Zdravstvene nauke – integrativne zdravstvene nauke: zdravstvena nega; Menadžment u zdravstvu i Projektni menadžment: ekonomija ili engleski jezik; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
2 godine

Kreditni bodovi
120 ESPB/ECTS

Zvanje
Master of Management (EU)

Lokacija studija
RS/SLO