Internet tehnologije i elektronsko poslovanje - Iceps

Internet tehnologije i elektronsko poslovanje

Strukovne (bachelor) studije programa Internet tehnologije i elektronsko poslovanje su akreditovane u Srbiji.

Studijski program pripada interdisciplinarnim studijama obuhvatajući oblasti računarskog inženjerstva, menadžmenta i biznisa, ekonomskih i organizacionih nauka. Ovo je zajednički studijski program koji realizuju dve akreditovane visokoškolske institucije: ICEPS, Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.

Tokom studija, naši studenti ovladavaju razvojem aplikacija elektronskog poslovanja (posebno internet tehnologijama), stiču veštine potrebne za razumevanje korisničkih zahteva, usavršavaju se u projektovanju, programiranju, implementaciji i verifikaciji potrebnih programskih rešenja u realnim uslovima rada, rade na kreiranju baza podataka, dizajniranju sajtova, obučavaju se za administraciju računarskih mreža i korišćenje raznih sistema pristupa podacima i programskim alatima, upoznaju se sa pravnim aspektima elektronskog poslovanja, ali i stiču komunikacione veštine potrebne za timski rad.

Za one koji su zainteresovani za dalje usavršavanje, postoji opcija upisa specijalističkih studija danas posebno aktuelne oblasti Bezbednost računarskih sistema i mreža, čime ostvaruju dodatnih 60 ESPB (ukupno 240 ESPB) ili nastavka školovanja daljim prelaskom na master studije (do ukupnih 300 ESPB).

 I GODINAESPB
Osnove ekonomije8
Osnove organizacije i menadžmenta7
Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija7
Osnove programiranja8
Algoritmi i strukture podataka7
Matematika 8
Socijalni i pravni osnovi računarstva6
Engleski jezik 13
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)6

 II GODINAESPB
Operativni sistemi7
Napredno programiranje8
Baze podataka8
Elektronsko poslovanje7
Računarske mreže i internet7
Web dizajn i programiranje8
Engleski jezik 23
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)6
Izborni predmet 3 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 2-3)6

 III GODINAESPB
UKUPNO180
Internet marketing7
Društveni mediji i poslovna komunikacija7
Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja7
Zaštita podataka i računarskih sistema7
Stručna praksa2
Upravljanje projektima6
Izborni predmet 4 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)6
Izborni predmet 5 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)6
Izborni predmet 6 (bira se 1 predmet iz Izbornih blokova 4-6)6
Diplomski rad6

 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:6
Preduzetništvo6
Komuniciranje i odnosi s javnošću6
Izborni blok 2-3:6
Organizacija događaja6
Finansijsko računovodstvo6
Upravljačko računovodstvo6
Menadžment prodaje6
Izborni blok 4-6:6
Strategijski menadžment i poslovno planiranje6
Razvoj društvenih mreža na internetu6
Mobilno poslovanje6
Multimediji6
Multimediji6
Specijalizovani engleski jezik za oblast: informatika6

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija (RS)

Lokacija studija
RS

Praktični aspekt: aplikacije elektronskog poslovanja (posebno internet tehnologije); razumevanje korisničkih zahteva; projektovanje, programiranje, implementacija i verifikacija programskih rešenja; kreiranje baza podataka; administriranje računarskih mreža; programski alati; web dizajn i programiranje; multimediji; mobilno poslovanje; elektronski sistemi plaćanja na internetu; zaštita podataka i računarskih sistema; društvene mreže; upoznavanje sa pravnim aspektima elektronskog poslovanja; komunikacione veštine; organizacione veštine; stručni strani jezik.

Postoji mogućnost obavljanja dela stručne prakse u inostranstvu.

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće i strane kompanije; rad u državnim ustanovama; IT pozicije u preduzećima javnog i privatnog sektora; predstavništva stranih firmi u zemlji; predstavništva domaćih firmi u inostranstvu; honorarni rad po projektu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija (RS)

Lokacija studija
RS

Napomena za već upisane studente:
U cilju korektnog odnosa, postojeći studenti uvek zadržavaju cene studija koje su važile u trenutku upisa, bez obzira na mogućnost da Fakultet promeni cenu studija.

Napomena (za smer Internet tehnologije i elektronsko poslovanje):
studentima koji imaju ili su imali radni odnos na poslovima unutar IT sektora moguće je priznavanje dela stručne prakse na osnovu čega se vrši umanjenje cene, na osnovu pojedinačne Analize priznatih i diferencijalnih ispita, zavisno od prethodnog obrazovanja (detalji: Prelaz sa drugih visokoškolskih ustanova).

Cenovnik 2017/2018:

 

 

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.500 1.700 200 10 x 150
II godina 1.600 1.800 200 10 x 160
III godina 1.700 1.900 200 10 x 170

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.800 2.000 200 10 x 180
II godina 1.900 2.100 200 10 x 190
III godina 2.000 2.200 200 10 x 200

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

 

1) popust za plaćanje unapred

Student koji u celosti (avansno) uplaćuje osim tekuće školske godine i naredne školske godine ostvaruje pravo na:

 • popust 10% na uplaćenu jednu narednu školsku godinu
 • popust 12.5% na uplaćene dve naredne školske godine

2) porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija (RS)

Lokacija studija
RS

Konkurs za upis studenata na osnovne strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi osnovnih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

** Program NIJE akreditovan u Srbiji; program JESTE akreditovan u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 3 godine = 6 semestara (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 180.

 

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju,
 • koja imaju minimalni uslov bodova na rang listi kandidata (20% tj. 12 od 60 bodova) ILI

lica koja imaju položenu opštu maturu pri čemu se njima umesto bodova prijemnog ispita srazmerno vrednuju rezultati opšte mature sa istim teorijskim maksimalnim (60) brojem bodova.

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Promocija i odnosi sa javnošću 28
Prevodilačke studije engleskog jezika 28
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 30
Zdravstvena nega 60
Fizioterapija 24
Socijalna gerontologija konkursni uslovi AMEU-ECM
Menadžment 30

ICEPS će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja kandidatima koji su iz dole navedenih predmeta:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Promocija i odnosi sa javnošću srpski jezik ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje računarstvo ili informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Promocija i odnosi sa javnošću 1.000 1.300
Prevodilačke studije engleskog jezika 1.000 1.300
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje 1.500 1.800
Zdravstvena nega 1.500 1.800
Fizioterapija 1.500 1.800
Socijalna gerontologija 1.500 1.800
Menadžment 1.000 1.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata na konkurs

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu (može se dostaviti lično, poslati poštom na adresu fakulteta ili skenirana poslati na e-mail)

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (kopija),
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (kopija),
 • jedan primerak očitane/kopirane lične karte (lična karta se kopira u slučaju da nema čip)
 • popunjeni konkursni list
 • dokaz o uplati za polaganja prijemnog ispita (4.000,00 rsd).

 

II: Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dole navedenog predmeta.

Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora (a, b, c, d, e).

studijski program strukovnih studija predmet
Promocija i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Prevodilačke studije engleskog jezika engleski jezik
Internet tehnologije i elektronsko poslovanje informatika
Zdravstvena nega zdravstvena nega
Fizioterapija zdravstvena nega
Socijalna gerontologija zdravstvena nega
Menadžment ekonomija ili engleski jezik

Ispit se polaže utvrđenog datuma u 10:00 h, u prostorijama ICEPSa. Prijemni ispit traje 2 sata.

Kandidati su dužni da dođu u hol ICEPSa u 09:40 h, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije.

Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

 • overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa),
 • ličnu kartu ili pasoš,
 • hemijsku olovku i
 • običnu olovku i gumicu.

III: Objavljivanje rangliste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu ICEPSa najkasnije do utvrđenog datuma do 10h.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko je kandidat osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija uz mogućnost kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • svedočanstva o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 3)-9) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
3 godine

Kreditni bodovi
180 ESPB/ECTS

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija (RS)

Lokacija studija
RS