Bezbednost računarskih sistema i mreža - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Bezbednost računarskih sistema i mreža

Specijalističke strukovne studije Bezbednost računarskih sistema i mreža akreditovane su u Srbiji i predstavljaju logičan sled studija nakon diplomiranja na strukovnim (bachelor) studijama Internet tehnologije i elektronsko poslovanje ICEPS-a ili na osnovu prelaza sa druge visokoškolske ustanove (sa postojećih 180 ESPB).

Svedoci smo danas značaja Cyber security sistema u ekonomiji, politici, poslovanju kompanija, finansijskim toko-vima, državnoj bezbednosti, internet komunikacijama (WikiLeaks, Edvard Snouden, Trump-Clinton kampanja…). Studije omogućavaju studentima da po njihovom završetku steknu sposobnost projektovanja, implementacije i integrisanja tehničkih i upravljačkih zaštitnih mera u cilju osiguranja bezbednosti umreženih računarskih sistema. Program omogućava konkretna znanja i veštine kako formulisati, predložiti i organizovati mere i procedure bezbednosti kojima se štite korporativni podaci, uključujući tehnička, regulatorna, kompanijska, pravna i menadžerska pitanja.

Specijalističke studije podrazumevaju i rad na konkretnim projektima sa ciljem sticanja samopouzdanja, analitičnosti, fokusa i selekcije prioriteta u budućem samostalnom delovanju. Ovaj studijski program obrazuje srednji nivo menadžmenta kadra IT sektora kompanije/ustanove koji, prateći današnje trendove, sve više zauzima primat u progresu uspešnih kompanija; sa druge strane, pitanje tajnosti podataka i formule proizvoda, pravovremenog plasiranja informacije, pitanje sigurnosti, zaštite kompanijskih podataka ili privatnosti zaposlenih postaju dominantna pitanja u kompetitivnom nadmetanju kompanija, organizacija, udruženja, ustanova, klastera, političkih organizacija, država…

Za one koji su zainteresovani za usavršavanje, AMEU-ECM pruža mogućnost upisa doktorskih studija Projektnog menadžmenta ili nekog drugog studijskog programa (studije AMEU-ECM).

 I GODINAESPB
UKUPNO60
Kriptografija8
Standardi i procedure računarske zaštite8
Cyber pravo7
Izborni predmet 1 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 1)7
Tehnike zaštite računarske mreže7
Računarska forenzika7
Izborni predmet 2 (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 2)6
Izborni predmet 3: Stručna praksa (bira se 1 predmet iz Izbornog bloka 3)2
Specijalistički rad8

 IZBORNI PREDMETIESPB
Izborni blok 1:
Napredne računarske mreže7
Administracija i bezbednost baza podataka7
Izborni blok 2:
Biometrijska tehnologija6
Tehnika virtuelizacije i računasrtvo u oblicima6
Izborni blok 3:
Stručna praksa u IT firmi2
Praktikum: Enterprise platformske tehnologije - Windows Server 2012 i SQL Server 20122
Praktikum: Implementiranje Microsoft Internet Security i Acceleration (ISA) servera2

*Fakultet zadržava pravo promene predmeta u skladu sa trendovima privrede, zdravstva ili nauke, interesovanjima studenata i objektivnim okolnostima.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS (ukupno 240)

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija – specijalista

Lokacija studija
RS

Praktični aspekt: bezbednost računarskih sistema i mreža; trendovi korisničkih zahteva i zahteva kompanija i pitanje zaštite podataka; administracija računarskih mreža na daljinu i mere zaštite; trendovi mobilnog poslovanja i mere zaštite; novi oblici internet plaćanja i mere zaštite; društvene mreže i mere zaštite, pravni aspekti, bezbednosni aspekti; kriptografija; cyber pravo; biometrijske tehnologije; računarska forenzika.

Postoji mogućnost obavljanja dela stručne prakse u inostranstvu.

Stručna praksa/mogućnost zaposlenja: domaće i strane kompanije; rad u državnim ustanovama; IT pozicije u preduzećima javnog i privatnog sektora; predstavništva stranih firmi u zemlji; predstavništva domaćih firmi u inostranstvu; honorarni rad po projektu…

Čest slučaj u realnosti: mogućnost da Vas poslodavac primeti tokom prakse…

Engleski/nemački jezik: imajući u vidu da je poznavanje engleskog/nemačkog jezika danas praktično neophodno prilikom kasnijeg zaposlenja u ovoj struci, ICEPS obezbeđuje nastavu stranog jezika u okviru svojih izbornih predmeta (u okviru cene studija).

Za one koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje stranog jezika, ICEPS obezbeđuje časove opšteg ili specijalizovanog stranog jezika sa popustom od 15% za studente ICEPS-a, kao i kurseve za sticanje internacionalnih sertifikata FC ili TOEFL (engleski) ili Goethe-ove diplome (nemački), takođe sa 15% popusta za studente ICEPS-a.

Osim navedena dva jezika, u ponudi su i kursevi drugih stranih jezika, ukupno 32, što daje mogućnost pripremanja potrebnog nivoa jezika tokom studija u slučaju plana usavršavanja ili zaposlenja u Norveškoj, Švedskoj, Danskoj… Detalje pogledajte ovde.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS (ukupno 240)

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija – specijalista

Lokacija studija
RS

Napomena za već upisane studente:
U cilju korektnog odnosa, postojeći studenti uvek zadržavaju cene studija koje su važile u trenutku upisa, bez obzira na mogućnost da Fakultet promeni cenu studija.

Cenovnik 2017/2018:

 

 

Upisni rok septembar/oktobar (državljani Srbije i Republike Srpske):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 1.800 2.000 200 10 x 180

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

 

Upisni rok septembar/oktobar (strani državljani):

godina jednokratno pri upisu

(niža cena za 200 eur)

u 11 mesečnih rata
ukupna cena ukupna cena I rata prilikom upisa II-XI rata
I godina 2.100 2.300 200 10 x 210

* dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa

Cena studija ne obuhvata tekuće troškove studija (troškovi upisa na Fakultet, polaganje prijemnog ispita za student I godine, troškovi obaveznog osiguranja studenata, prijava ispita, overa godine i sl.; detalji: Cenovnik usluga).

Troškovi literature nisu uračunati u cenu studija, ali se sva literatura može pronaći u biblioteci ili skriptarnici ICEPS-a.

Popusti:

1) Porodični popust

U slučaju da se kao studenti na ICEPS upišu istovremeno članovi istog domaćinstva (dete/roditelj, suprug/supruga, rođena braća/sestre), svako od njih ostvaruje popust od 10% na cenu školarine.

Porodični popust ne primenjuje se ukoliko je jedan od studenata u statusu obnove godine.

 

 

*U slučaju da student ostvaruje pravo na više različitih popusta, on ostvaruje pravo na jedan od njih – onaj koji je veći.

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS (ukupno 240)

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija – specijalista

Lokacija studija
RS

Konkurs za upis studenata na specijalističke strukovne studije na

Visoku strukovnu školu – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

(u daljem tekstu: ICEPS)

Prijavni (konkursni) list možete da preuzmete ovde

Uslovi upisa

Smerovi specijalističkih strukovnih studija:

* Programi trenutno NISU akreditovani u Srbiji, proces akreditacije je u toku; programi JESU akreditovani u EU i upis se vrši po franšizi akreditovanog slovenačkog Univerziteta AMEU-ECM.

Trajanje studija: 1 godina = 2 semestra (uključujući stručnu praksu).

Broj ESPB: 60.

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenim prethodnim nivoom studija u obimu od najmanje 180 ESPB,

Broj studenata koje će ICEPS upisati školske 2017/18. god.:

studijski program broj studenata
Oglašavanje i odnosi sa javnošću 28
Bezbednost računarskih sistema i mreža 28
Menadžment u zdravstvu 48

U slučaju prijave većeg broja kandidata od mogućeg broja upisa, ICEPS će automatski upisati kandidate koji su iz dole navedenih oblasti:

 • osvojili 1-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom takmičenju tokom srednje škole ILI
 • iz dole navedenih predmeta imali ocenu 5 tokom sva četiri razreda srednje škole:
studijski program predmet
Oglašavanje i odnosi sa javnošću marketing ili engleski jezik
Bezbednost računarskih sistema i mreža računarstvo ili informatika
Menadžment u zdravstvu ekonomija ili engleski jezik


Cena
školarine:

studijski program državljani Srbije strani državljani
Oglašavanje i odnosi sa javnošću 1.300 1.600
Bezbednost računarskih sistema i mreža 1.800 2.100
Menadžment u zdravstvu 2.000 2.300

Broj mesečnih rata: 11.

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma upisnih rokova upisnih rokova, 09-16 h, u Studentskoj službi ICEPSa, Beograd,

Dokumentacija za prijavu:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dokaz o uplati za materijalne troškove upisa (7.500,00 rsd).

II: Rangiranje prijavljenih kandidata

Prednost pri izboru kandidata za upis ima kandidat koji:

 • ima veću prosečnu ocenu na prethodno završenim studijama (prvi prioritet = 60%),
 • ima veću prosečnu ocenu iz predmeta značajnih za ove studije (Oglašavanje i odnosi sa javnošću: marketing; Bezbednost računarskih sistema i mreža: računarstvo; Menadžment u zdravstvu: ekonomija; drugi prioritet = 20%),
 • radi na odgovarajućim istraživačkim i stručnim poslovima (treći prioritet = 20%).

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor ICEPSu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

ICEPS je dužan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

Kandidatu je za upis na ICEPS potrebno:

 • diploma o prethodno završenim studijama (original ili overena fotokopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 • popunjeni formular za upis
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi),
 • indeks (dobija se u Studentskoj službi),
 • lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 • dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 • dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničkom osiguranju preko ICEPSa.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na ICEPS potrebno:

 • stavka 1) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 • stavke 2-7) i 9-10) prethodnog teksta
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 • dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (ICEPS organizuje polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, ICEPS će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na ICEPS i prijatne dane studiranja!

Trajanje studija
1 godina

Kreditni bodovi
60 ESPB/ECTS (ukupno 240)

Zvanje
Strukovni inženjer informacionih tehnologija – specijalista

Lokacija studija
RS