Budući studenti - ICEPS - Internacionalni centar za profesionalne studije

Budući studenti

Za upis u prvu godinu studija pravo da konkurišu imaju lica:

 • sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju (max 40 bodova),
 • lica koja imaju položenu opštu maturu (max 60 bodova) ILI
 • koja imaju minimalni broj bodova na prijemnom ispitu (30% tj. 18 od max 60 bodova)
  (rezultati opšte mature srazmerno se vrednuju bodovima sa prijemnog ispita sa istim teorijskim
  maksimumom)

Povlastice za upis na prvu godinu studija:

Visoka škola će automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez
polaganja:

 • kandidatima koji su osvojili 1.-3. mesto na gradskom, regionalnom, nacionalnom ili
  internacionalnom takmičenju iz zdravstvene nege ili prve pomoći tokom srednje škole
 • kandidatima koji su tokom sve četiri godine srednje škole imali ocenu 5 iz predmeta:
  – smerovi PREV – predmet Engleski jezik
  – smerovi PROM, MEN – predmet Engleski jezik ili Ekonomija
  – smerovi IT – predmet Računarstvo i informatika
  – smerovi ZN, FT, SG – predmet Zdravstvena nega

Prijava i upis:

Datumi vezani za upisni rok biće naknadno objavljeni.

I: Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se utvrđenih datuma od 10 do 17 sati u Studentskoj službi Visoke škole, Beograd,
Dokumentacija za prijavu:

 1. svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 2. diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 4. dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 5. popunjeni formular za upis
 6. dokaz o uplati za materijalne troškove prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

II: Prijemni ispit
Prijemni ispit se polaže iz oblasti ZDRAVSTVENA NEGA (sve četiri godine srednje medicinske škole) ili BIOHEMIJA (četvrta godina gimnazije prirodnog ili opšteg usmerenja).
Sva pitanja (30) su teorijskog karaktera, a tačan odgovor obeležava se izborom jednog od pet ponuđenih odgovora.
Ispit se polaže utvrđenog datuma u 10:00 sati, u prostorijama Visoke škole. Prijemni ispit traje 2 sata. Kandidati su dužni da dođu u hol Visoke škole u 09:40 sati, kada će biti prozvani i raspoređeni u odgovarajuće prostorije.
Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

 1. overen konkursni broj (dobijen prilikom upisa),
 2. ličnu kartu ili pasoš,
 3. hemijsku olovku i
 4. običnu olovku i gumicu.

III: Objavljivanje rang-liste

Lista kandidata sa osvojenim bodovima biće objavljena na sajtu Visoke škole najkasnije do utvrđenog datuma u 10 sati.

Maksimalni broj bodova koje kandidat može imati je 100, od čega 60 bodova može dobiti na prijemnom ispitu i 40 na
osnovu uspeha iz srednje škole.

Ukoliko kandidat jeste osvojio minimalni broj bodova i time položio prijemni ispit, ali se u procesu rangiranja nije kvalifikovao za upis, kandidatu će biti ponuđen upis na srodni studijski program osnovnih strukovnih studija sa mogućnosti kasnijeg prebacivanja na željeni studijski program. Žalbe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

Kandidat može podneti prigovor Visokoj školi u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste. Visoka škola je dužna da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

IV: Upis primljenih kandidata

 1. Kandidatu je za upis na Visoku školu potrebno:
 2. svedočanstvo o završena sva četiri razreda četvorogodišnje srednje škole (original ili overena fotokopija),
 3. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 5. dokaz o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
 6. dve fotografije formata 4 x 6 cm,
 7. dva popunjena ŠV obrasca (dobijaju se na Studentskoj službi),
 8. indeks (dobija se na Studentskoj službi),
 9. dokaz o uplati školarine ili prve rate školarine (cenovnik),
 10. lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraživačkom radu.
 11. dokaz o uplati naknade za materijalne troškove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedničom osiguranju preko Visoke škole.

Kandidatu koji je strani državljanin je za upis na Visoku školu potrebno:

 1. stavke 1) i 2) prethodnog teksta – nostrifikovano od ovlašćene institucije ukoliko ne potiče sa teritorije Srbije
 2. stavke 3)-9) prethodnog teksta
 3. dokaz o zdravstvenom osiguranju za period naredne školske godine
 4. dokaz o vladanju srpskim jezikom (ovlašćeno lice), osim za državljane Crne Gore i BiH (Visoka škola može organizovati polaganje u svojim prostorijama).

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Visoka škola će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

Želimo Vam uspešan upis na Visoku školu i prijatne dane studiranja!